Loading Wall for Round Valley High School

Featured Videos

 
Round Valley High School Schedules

Baseball

4/11 Varsity @ Alchesay W 8 - 3
4/15 Varsity @ Show Low L 1 - 14
4/15 JV @ Show Low L 12 - 13
4/17 JV @ Joseph City 2pm
4/17 Varsity @ Joseph City 3:45pm
4/22 Varsity vs Payson 3:30pm
4/22 JV vs Payson 3:30pm
4/24 Inv Tournament vs Thatcher 4pm

Softball

4/15 Varsity vs Show Low L 4 - 14
4/15 JV vs Show Low L 4 - 9
4/17 Varsity @ Joseph City 3:45pm
4/22 JV @ Payson 4pm
4/22 Varsity @ Payson 6pm
4/23 Varsity vs Safford 3:30pm
4/23 JV vs Safford 3:30pm

Track - Boy's

4/17 Invitational Tournament Snowflake vs. Show Low
Round Valley vs. Show Low
Alchesay vs. Show Low
St. Johns vs. Show Low
Holbrook vs. Show Low
Winslow vs. Show Low
Round Valley vs. Snowflake
Alchesay vs. Snowflake
St. Johns vs. Snowflake
Holbrook vs. Snowflake
Winslow vs. Snowflake
Alchesay vs. Round Valley
St. Johns vs. Round Valley
Holbrook vs. Round Valley
Winslow vs. Round Valley
2pm